ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 38,598 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ซึ่งเปิดสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้องเรียน บุคลากรของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้

1. นางเกศินีย์ จุลพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
2. นางนงนุช คงสมบูรณ์ ตำแหน่ง ครู
3. นายเชาวลิต นาคจั่น ตำแหน่ง ครู
4. น.ส.เสาวลักษณ์ เอี่ยมสะอาด ตำแหน่ง ครู
5. นางสาวดลอิศรา มหาวงษ์ ตำแหน่ง ครู
6. นายภิญโญ บุญทน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
7. นางกานดาภร วงศ์กระโซ่ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
8. นางสาวปิยดา หมื่นสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
9. นางสาวสุรีย์พร พะนิจรัมย์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างปฐมวัย
10. นางสาวณัฐดา หุ่นพงษ์ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 111 คนแยกตามช่วงชั้น ดังนี้

- ระดับอนุบาล จำนวน 32 คน
- ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) จำนวน 36 คน
- ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) จำนวน 43 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ จำนวน 1 แห่ง มีครูดูแลเด็ก จำนวน 2 คน มีจำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 43 คน


การประกอบอาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 54.45 ประกอบอาชีพค้าขายคิดเป็นร้อยละ 5.29 และประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 4.77 รายได้ของประชากรคิดเป็นเงิน 60,734.19 บาท/คน/ปี


การนับถือศาสนา

ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 1 แห่ง คือวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดไผ่ต่ำ)


ประเพณีและงานประจำปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา และแห่เทียนพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม


ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักรสารใช้สำหรับในครัวเรือน การถักกระเป๋าและอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยเส้นพลาสติก

ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่จะพูดภาษากลาง

เปลี่ยนภาษา