เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม
ถนนลูกรังระยะทางรวม 3,488 เมตร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ระยะทางรวม 13,513 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ระยะทางรวม 7,039 เมตร


สถานบริการสาธารณสุข

ตำบลไผ่ต่ำมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ประชาชนในตำบลได้ไปใช้บริการโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ โดยมี นายคงฤทธิ์ ศรีเมฆ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เบอร์โทรศัพท์ 089-5381122การสังคมสังเคราะห์

เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส


การโทรคมนาคม

มีบริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์ไร้สายขององค์การโทรศัพท์
0.02s. 0.50MB