เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไป


ที่ตั้งและอาณาเขต

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลหนองแคและตำบลหนองปลิง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหนองโรง
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลกุ่มหักและเทศบาลตำบลหนองแค
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหนองแขม จังหวัดสระบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ 17.38 ตารางกิโลเมตร (10,862 ไร่)อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองแค เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม


ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 3,832คน แยกเป็น เพศชาย 1,897คน เพศหญิง 1,935 คน(สำรวจข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561)ดังนี้

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านโคกสลุด325 341 666278
2บ้านคลองสิบ204 214 418136
3บ้านนาข่อย84 72 15682
4บ้านโคกทอง139 150 28971
5บ้านไผ่ต่ำ191 208399337
6บ้านไผ่ต่ำ454 443897676
7บ้านคลองสิบตัน300 307 607175
8บ้านหนองปลาหมอ215 227 442147
รวม1,912 1,962 3,8741,9020.02s. 0.75MB