เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไป


ที่ตั้งและอาณาเขต

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลหนองแคและตำบลหนองปลิง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหนองโรง
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลกุ่มหักและเทศบาลตำบลหนองแค
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหนองแขม จังหวัดสระบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ 17.38 ตารางกิโลเมตร (10,862 ไร่)อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองแค เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม


ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,001 คน แยกเป็น เพศชาย 1,971 คน เพศหญิง 2,030 คน
(สำรวจข้อมูล ณ เมษายน 2563)

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านโคกสลุด371 393 764 379
2บ้านคลองสิบ202 222 424 136
3บ้านนาข่อย84 71 155 84
4บ้านโคกทอง135 153 288 74
5บ้านไผ่ต่ำ199 204 403 338
6บ้านไผ่ต่ำ448 441 889 685
7บ้านคลองสิบตัน310 318 628 188
8บ้านหนองปลาหมอ222 228 450 147
รวม1,971 2,030 4,001 2,0330.01s. 0.75MB