เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ144
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น142
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)139
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.138
คู่มือแผนการปฎิบัติการร้องเรียนร้องทุกข์161
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี141

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB