เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)138
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)132
รายงานผลสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน มิถุนายน 2563150
รายงานผลสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน พฤษภาคม 2563143
รายงานผลสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน เมษายน 2563142
รายงานผลสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน มีนาคม 2563144
รายงานผลสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563142
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ160
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น156
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)155
รายงานผลสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน มกราคม 2563158
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.156
คู่มือแผนการปฎิบัติการร้องเรียนร้องทุกข์174
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี154
คู่มือการชำระภาษี1107
ใบแจ้งเกี่ยวกับบ้านหรืออาคาร193
หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน182
หนังสือมอบอำนาจ178
ใบแจ้งเกิด182
ใบแจ้งตาย177

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB