เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการติดตามแผนดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน251
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563131
รายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี 62130
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และคู่มือแผนการปฏิบัติการร้องเรียนร้องทุกข์1171

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB