เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564153
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564120
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566127
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564139
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564165
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 160
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล175
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)1111
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ1109
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563199
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562134
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.25631168
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621107
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621103
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 1112
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๐1131
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ พ.ศ. ๒๕๖๐1213
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐1132
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐1137
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562)1148

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB