เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)112
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ129
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563112
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2563157
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563190
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562144
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562147
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 152
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๖๐161
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ พ.ศ. ๒๕๖๐152
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐163
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐164
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562)163
ระเบียบเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ว่าด้วยการขอใช้อาคารและสถานที่ของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ พ.ศ. 2562174
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ153
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563158
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล648
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล156
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ151
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611105

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB