เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางพรสุดา ทับทิม

  ปลัดเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ

 • นางรัศมิ์ณิศา บำรุงราษฎร์

  รองปลัดเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ

 • นางสาววิชุดา พันธ์ดารา

  รองปลัดเทศบาลตำบลไผ่ต่ำสำนักปลัด

 • นางสาวมลวิภา บุญหนุน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายอำพล คงสมบูรณ์

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • นางสาวสุภา บุณยรัตพันธุ์

  หัวหน้่าฝ่ายอำนวยการ

 • นางวิภา อุดมฉวี

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นายสกล ราษฎร์เริงฤทธิ์

  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

 • นางสาวทัพทิม ศรีอุทัย

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 • นางสาวเบญจมาศ พุ่มมา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางขวัญใจ การไชยศรี

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาววันทนีย์ สวัสดีวงษา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางคำนึง เพ็ชรากูล

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นายสมศักดิ์ ทรัพย์เจริญ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

 • นายสงัด ต้นเกตุแก้ว

  พนักงานดับเพลิง

 • นายเกษม คงสมจรูญ

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวเพ็ญศิริ พึ่งเพ็ง

  คนงานทั่วไป

 • นายนครินทร์ ปิ่นเปีย

  พนักงานดับเพลิง

 • นายปราโมทย์ โพธ์พยา

  คนงานทั่วไป

 • นายเกษม ปัญญานาม

  คนงานทั่วไป

 • นางนิตยา ปราบพินาศ

  คนงานทั่วไป

 • นายนิเวช แจ้งเมือง

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวรัตติกร ทรัพย์เจริญ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวพิมลดา งามวงษ์

  คนงานทั่วไป

 • นายจักรพันธ์ กรีกลิ่น

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางรัชดาภรณ์ สดสะอาด

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวศิริพร ไพรสมพงษ์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางรมย์มณี กิจนิยม

  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 • นางดรุณี จิระกิจ

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 • นางกรรณิกา จันทร์ขาว

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางเพ็ญศรี มหิศยา

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวจิตติมา คงสมบูรณ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวธิตินันท์ สุดรอด

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • นางสาวอรุณประภา คงสมบูรณ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวธนิษฐา ทรัพย์เจริญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวเหมือนขวัญ คงสมบูรณ์

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • นายสุรพล โสนน้อย

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายอมร ปราบพินาศ

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • นายระนอง จันทร์สว่าง

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นายวีระยุทธ์ น้อยรัศมี

  ผู้ช่วยเเจ้าพนักงานการประปา

 • นางสาวกนกอร ล่าชิต

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • น.ส.มุทิตา ทรัพย์เจริญ

  คนงานทั่วไป

 • นายปริญญา ล่าชิด

  คนงานทั่วไป

 • นายทศพล ลอยวิบูลย์

  คนงานทั่วไป

 • นายธันวา เกตุคำ

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางสาววิชุดา พันธ์ดารา

  รองปลัดเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวชธัญมน เสรี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวสังเวียน สโมสร

  คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ

 • นางรัศมิ์ณิศา บำรุงราษฎร์

  รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 • นางสาวอพรรณตรี บัวสิทธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายมานิต สุขประเสริฐ

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายประยงค์ สุขประเสริฐ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายนพกร ปันทะจันทร์

  คนงานทั่วไป

 • นายวีระยุทธ์ มาตร์สร้อย

  คนงานทั่วไป

 • นายประเทือง ทับทิม

  คนงานทั่วไป

 • นายปรีชา ดวงใจ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวประภัสสร ลายละเอียด

  คนงานทั่วไป

 • นายสง่า สีดา

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

กองสวัสดิการสังคม

 • นางนฤภร บุญแสน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นายศุภกิตติ์ ขุนทอง

  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 • นายนิยม ธรณิศราติพงศ์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวมณศิริ ปราบพินาศ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

0.02s. 1.00MB