ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 38,455 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางพรสุดา ทับทิม

  ปลัดเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ

  0819484807

 • นางสาววิชุดา พันธ์ดารา

  รองปลัดเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ

  0931365465สำนักปลัด

 • นางสาวมลวิภา บุญหนุน

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0915952827

 • นายอำพล คงสมบูรณ์

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  0982702884

 • นางสาวสุภา บุณยรัตพันธุ์

  หัวหน้่าฝ่ายอำนวยการ

  0927895949

 • นางวิภา อุดมฉวี

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  0891513181

 • นายสกล ราษฎร์เริงฤทธิ์

  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

  0980057029

 • นางสาวทัพทิม ศรีอุทัย

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

  0868060752

 • นางขวัญใจ การไชยศรี

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  0972645693

 • นางชวนชม ธรณิศราติพงศ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  0839566461

 • นางสาววันทนีย์ สวัสดีวงษา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  0867129307

 • นางคำนึง เพ็ชรากูล

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  0634539823

 • นายสมศักดิ์ ทรัพย์เจริญ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

 • นายสงัด ต้นเกตุแก้ว

  พนักงานดับเพลิง

 • นายเกษม คงสมจรูญ

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวเพ็ญศิริ พึ่งเพ็ง

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวรัตติกร ทรัพย์เจริญ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวพิมลดา งามวงษ์

  คนงานทั่วไป

 • นายนครินทร์ ปิ่นเปีย

  พนักงานดับเพลิง

 • นายปราโมทย์ โพธ์พยา

  คนงานทั่วไป

 • นางนิตยา ปราบพินาศ

  คนงานทั่วไป

 • นายนิเวช แจ้งเมือง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายจักรพันธ์ กรีกลิ่น

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายนพกร ปัณทะจันทร์

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางรัชดาภรณ์ สดสะอาด

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0818539282

 • นางสาวศิริพร ไพรสมพงษ์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  0649414982

 • นางรมย์มณี กิจนิยม

  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

  0854087699

 • นางดรุณี จิระกิจ

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 • นางกรรณิกา จันทร์ขาว

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  0891286535

 • นางเพ็ญศรี มหิศยา

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวจิตติมา คงสมบูรณ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวธิตินันท์ สุดรอด

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • นางสาวอรุณประภา คงสมบูรณ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวธนิษฐา ทรัพย์เจริญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวเหมือนขวัญ คงสมบูรณ์

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • นายสุรพล โสนน้อย

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0851822513

 • นายอมร ปราบพินาศ

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

  0896755829

 • นายระนอง จันทร์สว่าง

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นายวีระยุทธ์ น้อยรัศมี

  ผู้ช่วยเเจ้าพนักงานการประปา

 • นางสาวกนกอร ล่าชิต

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • น.ส.มุทิตา ทรัพย์เจริญ

  คนงานทั่วไป

 • นายปริญญา ล่าชิด

  คนงานทั่วไป

 • นายทศพล ลอยวิบูลย์

  คนงานทั่วไป

 • นายธันวา เกตุคำ

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางสาววิชุดา พันธ์ดารา

  รองปลัดเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  0931365465

 • นางสาวชธัญมน เสรี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวนิภาพร ร่วมสำลี

  ครู

 • นางสาววรรณิษา มหาบุญ

  ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสังเวียน สโมสร

  คนงานทั่วไป

 • น.ส.ปรานีย์ เปลี่ยนสันเฑี๊ยะ

  คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาววิชุดา พันธ์ดารา

  รองปลัดเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
  รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

  0931365465

 • นางสาวอพรรณตรี บัวสิทธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายมานิต สุขประเสริฐ

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายประยงค์ สุขประเสริฐ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายวีระยุทธ์ มาตร์สร้อย

  คนงานทั่วไป

 • นายประเทือง ทับทิม

  คนงานทั่วไป

 • นายปรีชา ดวงใจ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวประภัสสร ลายละเอียด

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวอมรรัตน์ เหมือนแม้น

  คนงานทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

 • นางนฤภร บุญแสน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0819915268

 • นายศุภกิตติ์ ขุนทอง

  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

  0971856888

 • นายนิยม ธรณิศราติพงศ์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  0894174241

 • นางสาวมณศิริ ปราบพินาศ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  0842108514เปลี่ยนภาษา