ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 38,464 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" เทศบาลตำบลไผ่ต่ำเมืองน่าอยู่ ควบคู่ไปด้วยการบริหารจัดการที่ดี
ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตกินดีอยู่ดี "ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปลี่ยนภาษา