ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 38,465 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

๑. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

๒. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่
(๑) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
(๙) เทศพาณิชย์

๓. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด

1. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   -งานการเจ้าหน้าที่
   -งานพัสดุ การจัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุหน่วยงานจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตรวจสอบพัสดุประจำปี
   -งานการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ(คู่มือประชาชน)
   -งานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
   -งานการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
   -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   -งานนิติการ
   -งานทะเบียน
   -งานบัตรประจำตัวประชาชน
   -งานศูนย์ดำรงธรรม
   -งานศูนย์ยุติธรรม
   -งานดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
   -งานละเมิด
   -งานตรวจโรงแรม
   -งานชี้ระวังแนวเขต
   -งานเร่งรัดหนี้สิน
   -งานดำเนินงานจิตอาสา
   -งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
   -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   -งานรักษาความสงบ
   -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   -งานจัดทำฎีกา
   -งานธุรการทั่วไปของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   -งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
   -งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้าน
   -กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
   -งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
   -งานจัดทำแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   -งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารและกล้องวงจรปิด
   -งานระบบกระจายเสียงไร้สาย
   -งานขออนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุ เช่น วิทยุมือถือ หอกระจายข่าว เป็นต้น
   -งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย

4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   -งานธุรการ งานสารบรรณ
   -งานนโยบายและแผน
   -งานงบประมาณ
   -งานกิจการสภา
   -งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
   -งานร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติต่าง ๆของเทศบาลที่บังคับใช้ใน ตำบลพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข
   -งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติต่าง ๆ ของเทศบาล
   -งานทะเบียนพาณิชย์
   -งานเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล
   -ควบคุมวันลาของสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
   -รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารประจำปี
   -งานการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
   -งานการสำรวจข้อมูลเพื่อการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   -การนำส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
   -บันทึกในสมุดเงินสดจ่าย
   -จัดทำใบผ่านบัญชีทั่วไป , ใบผ่านบัญชีมาตรฐาน 1 ,2 ,3 และจัดทำบัญชีแยกประเภท ทุกสิ้นเดือน
   -จัดทำรายงานต่างๆ
   -ตรวจสอบเอกสารประกอบฏีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่, ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน , ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน, ใบแจ้งหนื้, ใบส่งของ, ใบเสนอราคา รวมทั้งความถูกต้องของฏีกาเบิกจ่ายเงิน
   -ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด
   -การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ
   -จัดทำทะเบียนคุมเงินยืม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   -ควบคุมและตัดยอดงบประมาณของแต่ละหน่วยงานผู้เบิก
   -ลงเลขรับฏีกา , วันที่รับใบเบิก , ทะเบียนคุมการจัดทำฏีกา
   -นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ Internet เป็นประจำทุกเดือน
   -จัดทำสลิปเงินเดือน / ทะเบียนคุมการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53
   -จัดทำรายงานจัดทำเช็ค เขียนเช็ค และ จัดทำใบผ่านบัญชีทั่วไป
   -จัดทำรายงานจัดทำเช็ค เขียนเช็ค
   -งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายพัฒนารายได้
   -งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
   -งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
   -งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียม และรายอื่นๆ
   -งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
   -งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
   -งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
   -งานเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำ
   -งานรับเรื่องอุทธรณ์ภาษี ประสานงานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
   -งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
   -งานเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
   -งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
   -งานจัดทำหนังสือแจ้งให้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
   -งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
   -จัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
   -งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนด
   -งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
   -งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
   -งานเกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ และจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่างๆ
   -งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
   -ควบคุมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี
   -ควบคุมตรวจสอบแผนการจัดหาพัสดุ และการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด. 1 ผด. 2 ผด.3 ผด.4 ผด. 4 ผด. 5 และรายงานตามแบบ ผอ.6 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง
   -ควบคุมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน / จัดจ้าง ตามแผน และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุเมื่อจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผน ต้องดำเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่าง ๆ
   -ควบคุมแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้ หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหาย ไม่สามารถใช้การได้
   -ควบคุมทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา
   -งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน ,คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน , คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน
   -การทำกิจการที่ได้กระทำแล้ว ตามงบประมาณสรุปยอดของแต่ละเดือน
   -ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายว่ามีงบประมาณพอจ่ายเหรือไม่ ถ้างบประมาณใกล้หมดให้แจ้งสำนักปลัดดำเนินการโอนเงินก่อนการเบิกจ่าย ขอสำเนาใบโอนและสำเนารายงานการประชุมเก็บใส่แฟ้มไว้ 1 ชุด
   -การทำหน้าที่จ่ายเงินข้างนอก และจ่ายเงินข้างในที่มีผู้มารับเงิน
   -งานธุรการ การโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายนอกและภายใน รายงานข้อมูลทางการเงินให้หน่วยงานอื่นๆ
   -งานรวบรวมข้อมูลสถิติ GPP ส่งคลังจังหวัด
   -งานการจัดทำควบคุมภายในของกองคลัง
   -งานจัดทำคำสั่งแบ่งงานของกองคลัง
   -งานการจัดทำข้อมูล INFO
   -รายงานการสอบทานการปฎิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก 3 เดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือน ( มกราคม , เมษายน , กรกฎาคม , ตุลาคม )
   -งานการลงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)
   -ติดตามทวงถามเงินอุดหนุนที่ทางเทศบาลอุดหนุนไปแต่ละแห่ง ให้รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปี
   -การตรวจสอบยอดเงินโอนจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีสุรา , ภาษีสรรพสามิต , ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน , ค่าภาคหลวงแร่ , ค่าภาคหลวงปิโตเลียม , รวมทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , เบี้ยยังชีพคนพิการ , เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ
   -จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกองคลัง เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณภายในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
   -โอนเงิน – รับเงิน ในระบบ GFMIS
   -รายงานข้อมูลการคลังในระบบ Database CFO เป็นประจำทุกเดือน
   -รายงานข้อมูลรายรับจริง – รายจ่ายจริง และเงินสละสม ของอปท. ที่ประมวลผลแล้วบนเว็บไซต์ ส่งสำนักนโยบายการคลัง
   -งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   -งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินที่สาธารณะประโยชน์
   -งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ทางด้านผังเมือง
   -งานสำรวจ งานออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาการก่อสร้าง
   -งานเวนคืน และจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน
   -งานจัดทำข้อมูลงานด้านผังเมืองและสถิติต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
   -จัดทำทะเบียนถนน ทางเท้า ดินหิน รางระบายน้ำ ป้ายชื่อถนน ซอยต่างๆ ป้ายชุมชน จัดทำจุดพิกัดที่ติดตั้งป้าย
   -งานจัดทำทะเบียนควบคุมประวัติ ถนน ทางเข้า คันหิน ร่างระบายน้ำ ป้ายชื่อถนน ซอยต่างๆ ป้ายชื่อชุมชน
   -ควบคุมประวัติถนน สายทาง ที่ได้รับการถ่ายโอน และขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
   -งานลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
   -วางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา
   -งานตรวจสอบอาคาร การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การต่ออายุใบอนุญาต
   -งานควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
   -งานพิจารณาออกใบรับแจ้งการขุดดินและถมดิน
   -งานกิจการประปา งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานธุรการ
   -งานดูแลบำรุงรักษาระบบประปา
   -ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า
   -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
   -งานออกแบบ เขียนแบบ รายละเอียด เพื่อคำนวณแบบแปลนกำหนดรายละเอียดด้านวิศวกรรม
   -งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ทางด้านผังเมือง
   -งานสำรวจ งานออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาการก่อสร้าง
   -งานจัดทำข้อมูลงานด้านผังเมืองและสถิติต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
   -งานวางโครงการ งานก่อสร้างทางวิศวกรรม งานทดสอบวัสดุ และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
   -วางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา
   -งานตรวจสอบอาคาร การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การต่ออายุใบอนุญาต
   -งานควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
   -งานพิจารณาออกใบรับแจ้งการขุดดินและถมดิน
   -งานตรวจสอบแบบแปลน ตรวจสอบแบบโครงสร้าง ทางด้านวิศวกรรม และลงนามในแบบแปลน ที่ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
   - ตรวจสอบ ควบคุมการขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติขุดดิน – ถมดิน
   - เป็นนายช่างตรวจอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
   - ตรวจสอบ ควบคุมอาคารการปฏิบัติงานของนายช่างและนายตรวจ
   - งานค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบหาข้อมูล และสถิติต่างๆ
   - งานดูแลบำรุงรักษาระบบประปา
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   -ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
   -ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา เช่น การวางแผนการศึกษา รวบรวมสถิติ ข้อมูลทางการศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
   -รับนโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ จากกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัดนำมาวางแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกัน
   -ควบคุมดูแล ส่งเสริมการศึกษาของเทศบาล งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ
   -กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณของหน่วยงาน

2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   -จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดบริการการศึกษาแก่เด็กอายุ 3 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียน และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
   -มีส่วนร่วมในการศึกษาและสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล
   -จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   -จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) และเกณฑ์การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
   -จัดกิจกรรมเพื่อดูแลเด็ก เตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
   -จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมประจำวัน
   -จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
   -ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ทันต่อเหตุการณ์
   -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
   - งานบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
   - งานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
   - งานเหตุเดือดร้อนรำคาญ
   - งานพัสดุ
   - งานป้องกันควบคุมโรค
   - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
   - งานเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
   - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   - งานส่งเสริมสุขภาพ
   - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
   - งานอื่น ๆ

กองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านสวัสดิการแรงงาน การประกันสังคม งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำอาชีพการเกษตร งานส่งเสริมและสนับสนุนงานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน งานสนับสนุนการจัดหา ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ งานส่งเสริมและให้คำปรึกษาการฌาปณกิจสงเคราะห์ งานส่งเสริมและให้คำปรึกษากองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนและการออมทรัพย์ งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลและหมู่บ้าน งานส่งเสริมภารกิจบทบาทหน้าที่และสิทธิสตรี งานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/การเคหะ สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการทำรายงานและการประเมินผลการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน

1. ฝ่ายสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   - งานส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในพื้นที่
   - งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
   - งานส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนในตำบล
   - งานสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
   - งานส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจน
   - งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการ แก่ชุมชน
   - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านการส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
   - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
   - งานสำรวจ และจัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน
   - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
   - งานสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน
   - งานสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
   - งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
   - งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ระบบการจัดเก็บ บันทึก ประมวลผลข้อมูล จปฐ. กชช. 2ค
   - งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   - งานสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
   - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
   - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ นอกเหนือจากเบี้ยยังชีพ
   - งานสงเคราะห์สตรี
   - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างบ้านผู้ยากจนไร้ที่อยู่อาศัย
   - งานจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล
   - งานสงเคราะห์และช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
   - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
   - งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
   - งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
   - งานส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่ม-องค์กรเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ กิจกรรมกีฬา / สภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล
   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานด้านการทำฎีกาทุกประเภท งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยลีการเกษตรประจำตำบล งานวิชาการการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นต้น

เปลี่ยนภาษา