ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 38,614 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่องการเสิมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ" แชร์  
5 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง นโยบายการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติชอบ แชร์  
1 มิ.ย. 63ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แชร์  
1 มิ.ย. 63ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แชร์  
4 มี.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ มาตรการต่างๆ แชร์  
4 มี.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ แชร์  
4 มี.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตราการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
2 มี.ค. 63ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ พ.ศ.2563 แชร์  
2 มี.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการตรวจสอบกาประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
2 มี.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
2 มี.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แชร์  
7 มี.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
5 มี.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ แชร์  
4 มี.ค. 62ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แชร์  
4 มี.ค. 62ประกาศเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ แชร์  
16 ม.ค. 62ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ แชร์  
16 ม.ค. 62ประกาศข้อบังคับเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ แชร์  
21 ธ.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
10 ต.ค. 61ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ พ.ศ.2562 แชร์  
9 ต.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา