เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)1061 มิ.ย. 63
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)761 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ มาตรการต่างๆ364 มี.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่334 มี.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตราการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ274 มี.ค. 63
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ พ.ศ.2563852 มี.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการตรวจสอบกาประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ312 มี.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน332 มี.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน672 มี.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ1197 มี.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่355 มี.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน134 มี.ค. 62
ประกาศเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่164 มี.ค. 62
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ1516 ม.ค. 62
ประกาศข้อบังคับเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ1916 ม.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน11321 ธ.ค. 61
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ พ.ศ.25624010 ต.ค. 61
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง539 ต.ค. 61
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ523 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB