ออนไลน์ 229 คน

เยี่ยมชม 38,423 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
7 เม.ย. 64เทศบาลตำบลไผ่ต่ำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
5 เม.ย. 64เทศบาลตำบลไผ่ต่ำรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2564
5 เม.ย. 64เทศบาลตำบลไผ่ต่ำรายงานสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
5 เม.ย. 64เทศบาลตำบลไผ่ต่ำรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริต ประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 เม.ย. 64เทศบาลตำบลไผ่ต่ำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
2 เม.ย. 64เทศบาลตำบลไผ่ต่ำการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
29 มี.ค. 64เทศบาลตำบลไผ่ต่ำประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เขตเลือกตั้งที่ 2
29 มี.ค. 64เทศบาลตำบลไผ่ต่ำประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เขตเลือกตั้งที่ 1
29 มี.ค. 64เทศบาลตำบลไผ่ต่ำประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ต่ำ
29 มี.ค. 64เทศบาลตำบลไผ่ต่ำประชาสัมพันธ์การนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
26 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวการจัดเก็บภาษี ปี 2564
26 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวคู่มือปฏิบัติงานของท้องถิ่น
26 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวคู่มือกฎหมายอปท.
19 มี.ค. 64เทศบาลตำบลไผ่ต่ำรายงานผลและประกาศเทศบาล การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
19 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ
19 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชน ประจำปี 2564
18 มี.ค. 64เทศบาลตำบลไผ่ต่ำเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ได้เข้าร่วมดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน/องค์กร เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีสู่จังหวัดคุณธรรม
11 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวคู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว
11 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวคู่มือร้องเรียน - ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว
11 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวคู่มือข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 100 รายการ
เปลี่ยนภาษา