เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
วารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ประจำปี 2562305 ก.พ. 63
องค์ความรู้การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม676 ธ.ค. 62
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น746 ธ.ค. 62
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่น856 ธ.ค. 62
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น796 ธ.ค. 62
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ826 ธ.ค. 62
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป976 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB